Reklamačný poriadok

Ing.Darina Mikušová Foto Dariana
IČO: 53 378 407
Podnikateľ je zapísaný do živnostenského registra mesta Žilina.
Nie som platca DPH.

Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti živnostníka „Ing. Darina Mikušová Foto Dariana“ a jej zákazníkov v oblasti reklamácií týkajúcich sa spracovania foto-zákaziek (vyhotovovanie fotografií, retušovanie fotografií) vychádzajúc pritom z Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa. Je vypracovaný v súlade s ustanoveniami § 619 až § 627 Občianskeho zákonníka v platnom znení, § 411 až § 441 Obchodného zákonníka v platnom znení a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

1. ZÁSADY PRIJÍMANIA REKLAMÁCIÍ
1.1 Práva vyplývajúce zo zodpovednosti za problémy zo spracovaných zákaziek je zákazník povinný uplatniť priamo u fotografky Dariny Mikušovej (ďalej už len fotografka).
1.2 V rámci reklamačného konania je zákazník povinný vyplniť reklamačný list spolu s podrobným popisom problému (omeškanie, zámena zákazky, nesprávne množstvo alebo formát zhotovených fotografií, strata zákazky, iná vada). Zákazník je povinný pravdivo uviesť všetky požadované informácie a poskytnúť potrebnú súčinnosť.
1.3 Spolu s vyplneným reklamačným listom je zákazník v závislosti od charakteru problému povinný predložiť aj chybnú kompletnú zákazku.
1.4 Fotografka potvrdí prevzatie reklamácie na kópii reklamačného listu.
1.5 Za neoprávnenú sa bude považovať každá reklamácia, ktorá obsahuje nepravdivé údaje alebo ak je reklamácia podaná po uplynutí lehoty na podanie reklamácie uvedenej v bode 2.1 nižšie. Taktiež za neoprávnenú sa bude považovať reklamácia keď zákazník nebude chcieť využiť darčekový kupón, alebo kde zákazník reklamuje fotografie kde nie je spokojný sám so sebou alebo reklamácia, ktorá je v rozpore s údajmi o spracovaní uvedenými v cenníku /napr. fotografie bez úprav, atď/.

2. LEHOTA NA PODANIE A VYBAVENIE REKLAMÁCIE
2.1 Zákazník je povinný oznámiť vadu spracovanej zákazky bez zbytočného odkladu po tom, ako mal možnosť vec si prezrieť, najneskôr však v lehote do 7 dní odo dňa vyhotovenia objednávky.
2.2 Práva zo zodpovednosti za problémy spracovaných zákaziek zanikajú, pokiaľ sa neuplatnili v lehote podľa bodu 2.1 vyššie.
2.3 Reklamácie, ktoré sa týkajú kvality zhotovenej zákazky alebo predanej veci, budú Fotografkou prevzaté a odoslané na posúdenie. Reklamácie budú vybavené v čo najkratšom čase, podľa zákona v lehote 30 dní.
2.4 Neprevzaté zákazky fotografka po uplynutí 3 mesiacov od vyhotovenia zákazky, DVD/USB skartuje, resp. vymaže z online uložiska.

 

 

3. PODMIENKY OPRÁVNENOSTI REKLAMÁCIE
3.1 Zákazník berie na vedomie, že ak fotografický materiál určený na spracovanie nie je štandardnej kvality, pričom tento nedostatok sa nezistí už pri preberaní foto-materiálu, z tohto dôvodu si fotografka vyhradzuje právo na prípadné neskoršie odmietnutie zákazky.

4. PRÁVA VYPLÝVAJÚCE Z OPRÁVNENÝCH REKLAMÁCIÍ
4.1 V prípade, že bude reklamácia uznaná za oprávnenú v zmysle článku 3, v lehotách podľa bodu 2.3 vyššie:
a) sa vykoná oprava prevzatej zákazky spočívajúca v nesprávnom množstve, formáte alebo zámene a jej doručenie zákazníkovi prostredníctvom fotografky alebo Slovenskou poštou, v prípade, ak zákazník objednal zákazku s doručením Slovenskou poštou
b) v prípade nedodržania doby dohodnutej na spracovanie sa vykoná zľava zo stanovenej ceny, a to pri prekročení dohodnutej doby o 1 deň vo výške 5%, o 2 dni vo výške 10% a o 3 a viac dní vo výške 15%, pričom doba sa počíta po tom, ako zákazník odoslal finálny výber fotografií
c) v ostatných prípadoch sa bude postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi alebo dohodou zúčastnených strán.

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
5.1 Zmyslom tohto reklamačného poriadku je zabezpečiť riadnu a včasnú ochranu práv a oprávnených záujmov zákazníka. Preto je nevyhnutné, aby reklamačné nároky zákazníka boli uplatnené riadne, včas a v súlade s postupom uvedeným v tomto reklamačnom poriadku, pri rešpektovaní vzájomných práv a povinností všetkých zainteresovaných osôb a poskytnutí potrebnej súčinnosti.
5.2 Prípadné otázky adresujte, prosím, na email fotodariana@gmail.com, alebo telefón +421 911 620 543.

V Žiline, dňa 14. októbra 2020